Kiertotalous ja EU:n kiertotalouspaketti

06 maaliskuuta 2016

Kiertotalous kiinnostaa minua henkilökohtaisesti jonkin verran, joten onkin ollut mielenkiintoista päästä tutustumaan paremmin aiheeseen opinnoissani. Käytän tässä tekstissä lähdetietoina pääasiassa opintojaksoilla opittuja asioita, joten ympäristöteknologian koulutusohjelman oppimateriaaleihin voisin antaa propsit lähdeviitteistä. 

Kiertotaloudella tarkoitetaan luonnonvaroja säästävää talousjärjestelmää. Kiertotaloudessa materiaalit kiertävät tehokkaasti ja resursseja hyödynnetään mm. uusilla liiketoimintamalleilla. Uudelleen käyttö, korjaaminen ja kierrätys ovat kiertotaloudessa ns. normeja, sillä tavoitteena on minimoida kierrosta poistuva jäte.

Niin kuin voisi olettaakin, jätteen kierrättäminen vaikuttaa oleellisesti työllisyyteen. Työllistyminen kiertotalouden avulla on 25-kertainen verrattuna kaatopaikkasijoittamiseen ja 10-kertainen verrattuna polttoon. Tämä tarkoittaisi jopa noin 10 000 uutta työpaikkaa Suomessa. Kiertotaloudessa prosessien tehokkuus, kierron tiukentaminen ja hukan vähentäminen on merkittävässä asemassa.


EU:n kiertotalouspaketti

EU:n kierotalouspaketissa arvioidaan jätehuolto, koko tuotanto- ja arvoketjua mukaan lukien raaka-aineiden markkinat, tuotannon resurssitehokkuus ja kulutukseen liittyvät kysymykset. Kiertotaloudessa resursseja käytetään aiempaa kestävämmällä tavalla. 

Kiertotaloudessa merkittäviä tekijöitä ovat kestävämpi ja ympäristöystävällisempi liiketoiminta, markkinatalouden uudelleen muotoilu ja kilpailukyvyn parantaminen, resurssitehokkuuden parantaminen, niukoista raaka-aineista riippuvuuden vähentäminen sekä uusioraaka-aineiden sisämarkkinoiden vahvistaminen.


Kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman pääkohtia

Kiertotaloudessa elintarvikkeiden hävikin puolittaminen on asetettu vuoteen 2030 mennessä. Uusioraaka-aineita koskevia laatustandardeja kehitetään sekä tuotteiden korjattavuutta, kestävyyttä, kierrätettävyyttä ja energiatehokkuutta edistetään.

Kiertotaloudessa myös orgaanisten ja jätevesipohjaisten lannoitteiden tunnustamista sisämarkkinoilla halutaan korostaa ja tukea bioravinteiden roolia. Kierotaloudessa muoveista on luotu strategia ja veden uudelleen käyttöön liittyviä toimia on luotu.

Jätelainsäädäntöä koskevien ehdotusten kohdat EU:n kiertotalouspaketissa

Yhdyskuntajätteen kierrättämiselle on asetettu 65% vuoteen 2030 mennessä ja pakkausjätteen kierrättämiselle 75% vuoteen 2030 mennessä. Kaatopaikkajäte pyritään vähentämään enintään 10% kaikesta jätteestä. Lisäksi taloudellisia kannustimia lisätään, joiden avulla kannustetaan tuottajia saattamaan markkinoille ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Share your opinion:

Jätäthän vain asiallisia kommentteja.

Kiitos kommentistasi!